דף הבית » בית המדרש הווירטואלי » שיעורים » שיעורים קבועים » הרב מרדכי שטרנברג

הרב מרדכי שטרנברג

מסכת יבמות

נישואין מפילים

יוכיח מאיילונית לרב אסי את גדר 'מקום מצווה' בצרת ערווה - 'אישות' המפלת ולא הנפילה בפועל. יבאר כך את מ"ד 'נישואין מפילים' שהוא דין ב'אישות הנופלת'. יבוא לבאר את הגמ' בקט. שהטעם לומר 'נישואין מפילים' הוא משום איסור אשת אח. יבאר שבסוגיא בפד. מתבאר שיש איזו קיחה משעת נישואין.

שלוש נשים משמשות במוך

יבאר את גדר איסור 'הוצאת זרע'. יבאר את ההיתרים השונים - 'דרך ביאה' ו'לצורך'. מתוך כך יבוא לדון בסוגייתנו - מהו האיסור ומהו ההיתר,

מחלוקת ר"ל ור"י.

יחזור שוב על הגדרת איסור אשת אח במקום ייבום. מתוך כך יבאר מה הגדרת האיסור לאחר חליצה או ייבום, לפי השיטות השונות: תוס', רש"י והרי"ף, רשב"א ורמב"ם.

חייבי לאוין ועשין.

יעסוק בסוגיא בדף כ., יבאר את הכלל "כל שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה" באופנים שונים. מתוך כך יברר את גדר החיוב בחייבי לאוין, חייבי לאוין ועשין, וחייבי עשין.

צרת ערווה

יחקור בדין צרת ערווה אם הוא איסור חדש או פטור מייבום. מתוך כך יבוא לדון במקורות השונים.

ערווה בייבום ב.

הרב ממשיך את השיעור הקודם וחוקר בגדר פטור ערווה מייבום, האם הוא פטור מהותי או חיצוני. מתוך כך הוא דן בנדה ובעלת התנאי.

ערווה בייבום א.

הרב בשיעור זה מניח את הנחות היסוד של מצוות ייבום, ומעלה חקירות יסודיות. לאחר מכן הרב חוקר בגדר איסור אשת אח בייבום ומראה מקום לשתי אפשרויות. בסוף השיעור הרב מגיע לדין ערווה בייבום שיורחב בעיקר בשיעור הבא.

מסכת קידושין

עמודים